Formations diverses

FORMATIONS DIVERSES

Formation diverses

 

La FORF offre diverses formations dans des domaines différents en général pour la promotion du creole  haitien, et l’apprentissage des valeurs morales et civiques.

La Fondation Odette Roy Fombrun organise des séances de Formation en présentiel et à distance.

 

1- Formation en éducation civique et la citoyenneté  par Odette Roy Fombrun  (janvier 2012)

formation en Edu 2

 

2- Formation sur la valorisation des déchets organisée par AVIDSE  (année 2020 )

 

3- Formation en protection incendie : Rudolph Gonzales de Marimex  29 mars 2022

 

4- Formation en gestion de projet : Marie Françoise Deverson, Dir. Exécutive. FORF  23 mars 2023 au 6 avril 2023  ( 3 seances).

La FORF a ouvert ses portes aux professionnels désireux d’affiner leur savoir et de développer de nouvelles compétences. Nous avons eu notre première cohorte d’étudiants et professionnels pour une formation intensive en gestion de projet en mars 2023. Dispensé par la directrice exécutive de la FORF, Marie-Francoise D. Gonzales, ce cours de 3 modules de 2 heures chacun a eu lieu sur 3 jeudis au local de la Fondation. Il faut noter que les formations étaient gratuites mais que la FORF sollicitait des participants le versement d’une contribution pour aider à supporter nos différents projets. Nous profitons pour aviser le public en général que d’autres cours seront disponibles sous peu: tout d’abord une formation sur le créole haïtien. Soutenez la formation d’un jeune en faisant un don à la FORF.

 

5- L’incivisme fiscal : Marie Françoise Deverson, Directrice Exécutive FORF avec l’organisation   nationale de defences des droits du citoyen (ONADDCI ) 25 mai 2023

6- Formation au Créole : Clotaire Saint-Natus membre de l’Akademi Kreyol Ayisyen  12 me 2023 ( 8 seances)

FORF ( Fondation Odette Roy Fombrun pour l’Education ) avèk kolaborasyon FLASSEF ( Fondation Lyse Antoine Saint-Natus, Santé, Éducation, Femme ) te ofri piblik la an jeneral yon fòmasyon sou Lang Kreyòl Ayisyen. Kou sila ap kòmanse te 12 me 2023. Aktivite sa fèt nan sousi pou n bay patrimwàn lang total kapital sa a jarèt.

Kreyòl Ayisyen an se lang manman nou ak papa nou. Se lang tout ayisyen ak ayisyèn pale epi konprann. Se zouti ki kenbe nou ini youn ak lòt e ki pèmèt nou rete konekte ak orijin nou. Kreyòl Ayisyen an, menm jan ak tout lòt  lang, gen règ li. Aprann pale ak ekri Kreyòl Ayisyen an se kontribiye nan kenbe kilti Ayisyen nan vivan.

 

7- Semaine de l’éducation

Edikasyon pou Lape ak Devlopman Ayiti :  Nesmy Manigat – Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ( Lundi 23 janvier 2023, Espas Konbit FORF)

Atelier de formation : Education à la lutte contre les préjugés et les stéréotypes par  Mélodie Benjamin (Mardi 24 janvier 2023, Espas Konbit FORF)

Webinar : Importance de l’éducation pour la lutte contre la délinquance juvénile par Elizabeth Nocera(Mardi 24 janvier 2023, Webinar)

Atelier de formation Li ak Ekri Kreyol: Clotaire Saint-Natus de l’Akademi Kreyol Ayisyen (Mercredi 25 janvier 2023, Espas Konbit FORF)

Atelier de formation : Education et  patrimoine culturel haitien par Ginette P. Mathurin (Mercredi 25 janvier 2023, Espas Konbit FORF)

Edikasyon se pi gwo motè pou yon sosyete evolye, goumen kont diskriminasyon, mizè, eksklizyon… Edikasyon se baz pou konstwi sosyete, devlopman dirab ak kwasans ekonomik. Nan Fondation Odette Roy Fombrun nou konsyan sitiyasyon difisil peyi dAyiti, se pou sa nap batay pou tout timoun, tout jèn nan tout rakwen peyi a, jwenn bon jan kalte ledikasyon. Nan mwa janvye a nou te mete sou pye yon semèn aktivite piblik kote nou resevwa divès pwofesyonèl nan domèn ledikasyon ak lapè, fè atelye, travay ak elèv ak pwofesè lekol. Minis ledikasyon ak fòmasyon pwofesyonèl la, Nesmy Manigat, te louvri semen la bò kote direktris egzekitif fondasyon an, Marie-Francoise Gonzales. Nan sal Espas Konbit FORF, nou resevwa 180 elèv, 10 pwofesè, direktè lekòl yo ak plis pase 70 moun ki patisipe sou zoom. Nou voye yon gwo kout chapo pou 8 entèvenan yo ki te mete tèt yo disponib pou pataje mòso konesans. Sitiyasyon malouk peyi a fòse nou repwograme atelye sou lang siy, atelye sou penti ak atik sou enpòtans fòmasyon pwofesyonèl nan sosyete nou pou mwa fevriye. Yap fèt kan mèm. FORF mande tout aktè dirèk ak endirèk ledikasyon mete tèt yo ansanm pou yo kreye yon anviwònman k ap pèmèt bon jan ledikasyon, modèn, inovan, enklizif ak ekitab epi mete yon aksan patikilye sou ledikasyon espesyal. Fòk popilasyon an gen aksè ak opòtinite devlope konpetans yo, vin otonòm pou yo kontribiye nan devlopman dirab.

Atelier de formation : Importance de la lecture dans l’apprentissage / Atelier d’écriture par Carlile Perrin(Vendredi 3 février 2023, Espas Konbit FORF)

Atelier de formation : Le Respect / Encouragement à l’esprit critique / Marie Francoise D. Gonzales (Jeudi 2 février 2023, Espas Konbit FORF)